Athmabadda Cinema Rupa (Prasanna Vithanage’s Cinema)

Athma-Badda-Sinama
Athmabadda Cinema Rupa (Prasanna Vithanage’s Cinema)
An analytical book on Prasanna Vithanage’s Cinema.
Published by Godage Publishers
Year – 2007